DOFINANASOWANIE

Śląski Klaster Dizajnu - Rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych. Numer projektu: RPSL.01.03.00-00-021/12-01 Działanie: RPO1.3 Transfer Technologii i Innowacji Czas realizacji: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kontynuacja projektu Śląski Klaster Dizajnu - Nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych realizowanego od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2015, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

O KLASTRZE

Podstawą funkcjonowania klastrów jest założenie, że nawet firmy, które, na co dzień walczą o ten sam rynek, mogą współdziałać. Szczególnie, gdy założone cele łatwiej jest osiągnąć współpracując, niż konkurując. W Zamku Cieszyn wierzymy, że ogniwem łączącym różne dyscypliny wiedzy i gospodarki może być design, a Śląski Klaster Dizajnu będzie pomostem ułatwiającym współpracę.

W przeprowadzonej w 2000 roku przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową analizie konkurencyjności regionów województwo śląskie zajęło 3. miejsce, było natomiast drugie pod względem tworzenia PKB. Wciąż trudno jednak uznać śląską gospodarkę za innowacyjną. Śląski Klaster Dizajnu ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań. Ma ułatwić współpracę, czyli wymianę specjalistycznej wiedzy oraz promocję innowacji i nowych technologii, co mamy nadzieję zaowocuje wspólnymi projektami i wdrożeniami. Dwa strategiczne cele Klastra to: wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm oraz rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji.

Służyć temu ma bogaty program spotkań warsztatowych i seminariów informacyjnych, które poprowadzą europejskiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, m.in. trendów panujących na świecie, zarządzania designem, prawa autorskiego, komercjalizacji technologii, budowania pozycji rynkowej, finansowania innowacji, strategii cenowych i marketingu oraz strategii rozwoju firmy. Dla wielu uczestników Klastra największą jego wartością będzie planowana promocja podczas krajowych i międzynarodowych targów designu.

CEL

Celem Śląskiego Klastra Dizajnu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i innowacji, jakim cechuje się obecnie design. Działania Klastra zmierzają do:

  • Ułatwienia procesu powstawania nowych produktów i usług poprzez transfer wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy Uczestnikami Klastra.
  • Zwiększenia udziału przemysłów kreatywnych w gospodarce regionu.
  • Poprawy skuteczności promocji śląskiego designu.
  • Zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności śląskich firm, ich produktów i usług poprzez udział nowoczesnego wzornictwa w rozwoju przedsiębiorstw.
  • Wzmocnienie sektora nauki poprzez włączenie ich bezpośrednio w sieć kooperacji biznesowych.

Klaster ma na celu poprawę innowacyjności województwa śląskiego zgodnie z priorytetami Regionalnej Strategii Innowacji poprzez m.in.:

  • ułatwienie kontaktów między sferą nauki, przedsiębiorstwami i firmami projektowymi,
  • organizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów,
  • budowanie wzajemnych powiązań pomiędzy Członkami klastra,
  • promocję Klastra i jego uczestników na wybranych wydarzeniach w kraju i za granicą.