Generowanie projektów rozwojowych

Celem spotkania jest wypracowanie projektów rozwojowych o mniejszej lub większej skali, w których realizację mogą się aktywnie włączyć uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu. Od września tego roku, dla bliższego zapoznania się z potencjałem każdego z podmiotów zangażowanych w klastrze, uruchomiony został cykl spotkań w siedzibach klastrowiczów. Jednocześnie planowane są dwa spotkania warsztatowe, w listopadzie i grudniu, moderowane przez Luka Palmena, podczas których mają powstać projekty rozwojowe, wizja klastra i plan działań na kolejny rok. Chodzi o to, aby klastrowicze mogli mocniej zaangażować się w kreowanie nowych produktów i zdobywanie nowych rynków,  a także lepsze wykorzystanie potencjału klastra na rzecz innowacyjnych pomysłów.

Generowanie projektów rozwojowych

Miejsce: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (ul. Wałowa 4)
Termin: 19 grudnia
Prowadzący: Luc Palmen (InnoCo Sp. z o.o.)

Program:
9.00   Powitanie
9.10   Sesja 1: „Otwarty umysł” – czyli pomysły dla wykorzystania obserwowanych trendów
Metoda: burza mózgów przy pomocy tablic tematycznych, technika 3-6-5
Cel: minimalnie 100 generowanych pomysłów
10.20  Podsumowanie sesji 1
10.45  Przerwa
11.00  Sesja 2: „Na co nas stać” – czyli od pomysłów do projektu
Metoda: praca zespołowa, opracowanie obrazu kompetencji i łańcuchów powiązań
Cel: minimalnie 10 generowanych projektów
12.30  Podsumowanie sesji 2
12.40  Lunch
13.15  Sesja 3: „Kluczowe punkty zwrotne” – czyli stawiamy cele, określamy działania i skupiamy się na efektach
Metoda: planowanie projektów, określenie kamieni milowych, uzgodnienie roli uczestników
Cel: plany działań dla priorytetowych projektów
14.45  Podsumowanie sesji 3
15.45  Podsumowanie wyników warsztatu, zadanie domowe na grudzień 2012r.
16.00  Zakończenie

Zgłoszenia (formularz w: do pobrania) i informacje:
Jacek Kiełkowski
jkielkowski@zamekcieszyn.pl
lub
Anna Kaleta
akaleta@zamekcieszyn.pl